About CCFI -English БОЛЕЗНЬ  КРОНА / КОЛИТ معلومات عن الجمعية الاسرائيلية لمرضى الكرون والتهاب الامعاء التقرحي :

אישור ניהול תקין ומסמכים נוספים


אישור ניהול תקין לשנת 2016

"אישור ניהול תקין " הוא אישור אשר ניתן על ידי רשם העמותות לעמותות שלאחר בדיקה נמצא כי הן עומדת בכל דרישות החוק, ושנכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק את מטרות העמותה.
בשנים האחרונות הפך האישור למעין תו תקן לעמותות, וקבלתו מאפשרת בין היתר קבלת תרומות ומימון לפרויקטים מגורמים ממשלתיים וציבוריים ולבקשת תורמים פרטיים.

CCFI-2016-ISHUR-NIHUL-TAKIN

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 (לשנים 2014-2016)

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – קובע כי מי שתרם למוסד ציבורי או למספר מוסדות ציבוריים 190 ש"ח ומעלה, נכון ליום 01.01.2015 ,זכאי לזיכוי ממס הכנסה. לאותה השנה.
סכום התרומה המזכה בהטבה מתעדכן מפעם לפעם.
ההטבה ניתנת גם עבור מספר תרומות נפרדות, בתנאי שהן מסתכמות יחד לסכום של 190 ש"ח לפחות ושהן ניתנו לגופים שהוכרו כ"מוסד ציבורי"".
אישור זה ניתן לעמותות בעלות אישור ניהול תקין. כמו עמותה רשומה (ע"ר) או חברה לתועלת הציבור (חל"צ).
התרומה מוכרת לצרכי מס אם היא ניתנה למוסד שקיבל אישור לפי סעיף 46
הזיכוי הוא בגובה 35% מסך התרומה לאדם

CCFI-2016-סעיף TAX-DEDUCT-SECTION-46-2014 - 2016

אישור ניהול פנקסים וחשבונות לשנים 2016-1017

אישור ניהול פנקסים וחשבונות לשנים 2016-1017