About CCFI -English БОЛЕЗНЬ  КРОНА / КОЛИТ معلومات عن الجمعية الاسرائيلية لمرضى الكرون والتهاب الامعاء التقرحي :

בשורה חשובה לנוטלים יומירה!

החל מהראשון באפריל יוצאת לבתי המרקחת תרופת היומירה במתכונת חדשה!

יומירה – פורמולציה חדשה:
⏺ מחט ההזרקה דקה יותר
⏺ אפשרות לשמור את היומירה מחוץ למקרר למשך 14 יום בטמפ' של עד 25 מעלות C
⏺ הוצאת הציטרט מהתרופה כך שהופחתה משמעותית תחושת הכאב בהזרקה
⏺ נפח נוזל ההזרקה קטן יותר

אין שינוי באופן ההזרקה ואין צורך במרשם מיוחד.