About CCFI -English БОЛЕЗНЬ  КРОНА / КОЛИТ معلومات عن الجمعية الاسرائيلية لمرضى الكرون والتهاب الامعاء التقرحي :

ילדים עם IBD

ילדים עם קרוהן וקוליטיס הם לא סתם מבוגרים קטנים;
או: במה שונה מחלת מעי דלקתית המופיעה בגיל הילדות?

שכיחותן של מחלות מעי דלקתיות, בהן קרוהן וקוליטיס כיבית, נמצאת בעלייה עקבית. המחלה מופיעה לראשונה בשנות הילדות (לפני גיל 18), בכרבע מהמקרים. למרות הדמיון הרב בין המחלה המופיעה בילדות לבין זו המופיעה בבגרות הן בהסתמנות והן בטיפול, קיימים הבדלים מהותיים המייחדים אוכלוסיה רגישה זו של ילדים. במאמר זה אעמוד על ההבדלים העיקריים בין ילדים לבין מבוגרים עם קרוהן וקוליטיס כיבית.

סיבת הופעת המחלה

גורמים סביבתיים וגנטיים קשורים לסיכון מוגבר להופעת מחלת מעי דלקתית בכל גיל. גורמים סביבתיים אפשריים כוללים: תזונה, מידת החשיפה לסביבה "נקייה" מחיידקים וממיקרואורגניזמים אחרים (לדוגמא: עבודה בחווה קשורה לשכיחות נמוכה יותר של המחלה), הנקה בגיל הינקות (מורידה את הסיכון), עישון, וצורך בהסרת התוספתן עקב דלקת חדה. בשנים האחרונות נמצאו למעלה מ-50 גנים הקשורים אף הם לסיכון מוגבר להופעת קרוהן או קוליטיס כיבית. השילוב בין כמות הגנים הבעייתיים עם מידת החשיפה לגורמי הסביבה יקבעו את מידת הסיכון ללקות במחלת מעי דלקתית. נוכחות רבה של גנים בעייתים תגרום לכך שחשיפה מינימאלית לגורמי הסיכון הסביבתיים תספיק להתהוות המחלה, ולהפך, מעט גנים ידרשו חשיפה סביבתית אינטנסיבית.

אנו יודעים כיום שמחלה המופיעה בילדים קשורה להשפעה גנטית חזקה יותר מאשר במבוגרים היות שזמן החשיפה הסביבתית קצר יותר. במחקר מהשנה האחרונה נמצאו גנים חדשים באוכלוסיית ילדים עם קרוהן שלא היו ידועים מהמחקרים במבוגרים. יש להדגיש כי מעורבות גנטית במחלת מעי דלקתית אין משמעה "אם יש גן לא טוב – תהיה מחלה" אלא מכלול גורמי הסיכון הם שקובעים את הסיכון. בהחלט ייתכן שאדם עם מטען גנטי חזק להתהוות מחלת מעי דלקתית לא ייפתח את המחלה בסופו של דבר בגלל העדר גורמים נוספים הכרחיים.