About CCFI -English БОЛЕЗНЬ  КРОНА / КОЛИТ معلومات عن الجمعية الاسرائيلية لمرضى الكرون والتهاب الامعاء التقرحي :

ה- NHS פרסם הנחיות קליניות לטיפול במחלת הקרוהן 03-11-2012

המכון הלאומי הבריטי לבריאות ולמצויינות קלינית (national institute for health and clinical excellence, NHS) פרסם הנחיות הנוגעות לטיפול במחלת הקרוהן (Crohn’s disease).

על פי המסמך שפורסם, ההמלצות הבאות הינן בעדיפות ראשונה לביצוע:

• הבטיחו כי המידע וחוות הדעת לגבי מחלת הקרוהן:
– מתאימים לגיל
– מתאימים לרמה הקוגניטיבית ולרמת ההשכלה
– מתאימים לצרכים התרבותיים והשפתיים של הקהילה המקומית.

• שוחחו לגבי אפשרויות טיפול וניטור עם האדם החולה במחלת הקרוהן, ו/או עם הוריו או המטפל שלו אם נדרש ובקרב הצוות הרב תחומי. יישמו את העקרונות הנמצאים ב- Patient experience in adult NHS services (NICE clinical guidance 138).

• יש להעניק לאנשים עם מחלת הקרוהן ו/או להוריהם או למטפלים שלהם במידת הצורך, מידע נוסף בתחומים הבאים כאשר הדבר מתאים:
– עיכוב אפשרי בגדילה והתבגרות בילדים
– דיאטה ותזונה
– פריון ויחסי מין
– צפי המחלה (פרוגנוזה)
– תופעות לוואי לטיפול המוצע
– סיכון גבוה לחלות לסרטן
– ניתוח
– טיפול באנשים צעירים אשר הינם במעבר בין טיפול אצל רופאי ילדים לבין שירותי בריאות למבוגרים
– פרטי התקשרות של קבוצות תמיכה

• יש להציע למבוגרים, ילדים וצעירים ו/או להוריהם או מטפליהם, תמיכה רב-תחומית המתאימה לגיל, לשם התמודדות עם כל שאלה לגבי המחלה והטיפול בה, לרבות שאלות לגבי תדמית גוף, חיים עם מחלה כרונית ונוכחות בבית הספר ובמוסדות להשכלה גבוהה.

• יש להעריך פעילות של האנזים thiopurine methyltransferase, (אTPMT)  לפני הצעה של אזאתיופרין (Azathioprine) או מרקאפטופורין (Mercaptopurine). אין להציע אזאתיופרין או מרקאפטופורין אם יש חסר בפעילות ה- TPMT  (מאוד נמוכה, או חסרה). יש לשקול אזאתיופרין או מרקאפטופורין במינון נמוך אם פעילות TPMT הינה נמוכה מהנורמה אך אינה בחוסר (לפי ערכי המעבדה המקומית).

• יש לנטר השפעות של אזאתיופרין, מרקאפטופורין ומתוטרקסאט (methotrexate), כפי שמצוין בגירסא המקוונת העדכנית של ה- British national formulary (BNF)  או של ה- British national formulary for children (אBNFC). יש לנטר נויטרופניה בחולים הנוטלים אזאתיופרין או מרקאפטופורין גם אם הם בעלי פעילות תקינה של TPMT.

• יש להבטיח כי קיימים נהלי ניטור ופעולות בטיחותיים מתועדים (כולל ספרי בדיקה) עבור מבוגרים, ילדים וצעירים המקבלים טיפול המצריך ניטור. יש למנות חבר מהצוות אשר יפעל במקרה של תוצאות לא תקינות וייצור קשר עם רופאי המשפחה וחולי הקרוהן ו/או הוריהם או מטפליהם אם יש בכך צורך.

• יש לדון עם חולי הקרוהן ו/או הוריהם או מטפליהם במקרה הצורך, לגבי אפשרויות הטיפול במחלתם כאשר הם נמצאים בתקופת הפוגה של המחלה, כולל אפשרויות של אי-טיפול וטיפול. הדיון צריך לכלול את הסיכון של החמרות בדלקת (עם או ללא טיפול תרופתי) ואת תופעות הלוואי האפשריות של טיפול תרופתי. יש לתעד את הדעות וההשקפות של החולה.

• אין להציע גלוקוקורטיקוסטירואידים שגרתיים או בודסוניד (budesonide) לאחזקת ההפוגה.

Crohn's disease
Management in adults, children and young people
National Clinical Guideline Centre
NICE clinical guideline 152  issued: October 2012
guidance.nice.org.uk/cg152

קישור למאמר:  http://www.mednet.co.il/siteFiles/1/1344/79937.asp